Forretningsbetingelser

Aktuelle forretningsbetingelser gjelder ved opprettelse, bestilling og bruk av Gigahost webhotell, med mindre annen skriftlig avtale er gjort med Gigahost. Viktige punkter er fremhevet.

Generelle regler

Kundens webhotell vil normalt bli opprettet rett etter aksept av disse betingelsene og kundens betaling av abonnementet. Kunden mottar skriftlig bekreftelse på opprettelsen av abonnementet per email etter akseptering av abonnementsavtalen.

Abonnement

Et abonnement betales og gjelder for 12 måneder av gangen. Etter dette betales abonnementet for de neste 12 månedene. Webhotellet har 30 dagers full returrett - du får alle pengene tilbake. Abonnementet er ikke bindende, men refunderes ikke etter 30 dager. Abonnementet kan alltid sies opp direkte av kunden i kontrollsenteret.

Hvis Gigahost øker prisene i løpet av abonnementsperioden vil ikke kunden bli pålagt denne forøkelsen i løpet av kundens igangværende abonnementsperiode. Gigahost har rett til å si opp et abonnement med 14 dagers skriftlig advarsel sendt pr. brev eller email til den registrerte bopelsadresse og/eller email-adresse mot tilbakebetaling av det forhåndsbetalte beløp oppgjort i forhold til kundens resterende abonnementsperiode. Ved kundens aksept av forretningbetingelsene, herunder foretakelsen av betaling for første abonnementsperiode ved bruk av betalingskort, anses kunden for å ha gitt sitt uttrykkelige samtykke til at Gigahost setter i gang det nødvendige med hensyn til å gi kunden adgang til Webhotellet. Som følge av dette er kunden ikke berettiget til å angre sin bestilling av et abonnement etter det tidspunktet kunden har akseptert forretningsbetingelsene og utført betaling, jf. den danske forbrukeravtalelov §12, stk. 2.

Oppsigelse av abonnement

Etter utgangen av kundens 12 måneders abonnementsperiode har kunden mulighet for å opprette abonnement for de neste 12 månedene. Kunden vil bli informert om dette 30 dager før abonnementsperioden utløper. Hvis ikke kunden ønsker å fortsette sitt abonnement forbeholder Gigahost seg retten til å slette all data på kundens Webhotell (inkl. databaser og e-mail) 24 timer etter abonnementets utløp.

Betaling

Kunden betaler abonnementet ved å bruke betalingskort eller andre betalingsmetoder som støttes av Gigahost. Gigahost pålegger ikke betalingskortgebyr ved betaling. Når betalingen (og bestillingen) er gjennomført vil kunden få tilsendt en faktura til den oppgitte emil-adressen. Alle fakturaer finnes også i kontrollsenteret. Firmaer utenfor Danmark kan få moms trukket fra. Kontakt oss hvis dette er relevant.

Bruk av diskplass

Det er ikke tillat å bruke webhotellet til lagring av ulovlig og copyrightbeskyttet materiale. Dette innebærer film (eller filmklipp), musikk, software og bilder. Det er ikke tillatt å ha større filer til download, pornografisk materiale, streaming media eller lagring av materiale som ikke skal brukes i forbindelse med websider, e-mail eller database.

Gigahost forbeholder seg retten til å fjerne materiale som belaster serverene i urimelig grad. Kunden må ikke bruke webhotellet eller Gigahosts servere til å skaffe seg uautorisert adgang til systemer eller ellers bruke Gigahost servere på en måte som strider mot dansk lovgivning. Gigahost tilbyr gratis trafikk på alle webhotellene. I tilfellet grov utnyttelse av dette forbeholder Gigahost seg retten til å legge en begrensning på Kundens trafikk/båndbredde. Kunden er selv ansvarlig for at Kundens data på Webhotellet ikke krenker tredjeparts rettigheter. Det er ikke tillatt for kunden å videreselge Gigahosts tjeneste(r) i form av webhotell, filhosting, bildehosting, m.m.. Gigahost forbeholder seg retten til å oppheve kundens webhotell ved gjentatt misbruk eller overbruk.

Oppsigelse

Gigahost forbeholder seg retten til å oppheve kundens webhotell hvis det strider mot forretningsbetingelsene. Dette vil kun skje etter at kunden er blitt advart om brudd på forretningsbetingelsene. Advarselen skjer per. email til den som kunden har registrert. Gigahost fraskriver seg alt ansvar for en hver skade og tap som kunden lider i forbindelse med opphevelsen av kundens webhotell, herunder direkte tap og indirekte tap, herunder driftstap, følgeskader, omdømme, tap av data og reetablering av data.

Driftssikkerhet

Gigahost forbeholder seg retten til å begrense eller innskrenke adgangen til Webhotell eller omfanget av de ytelsene som inngår i et abonnement i det omfang Gigahost anser en slik begrensning for nødvendig av hensyn til drifts- og/eller sikkerhetsmessige forhold.

Skulle det forekomme planlagt nedetid ved f.eks serverflytting/oppgradering, eller ved sofwareinnstallasjon vil kunden bli informert om dette før det starter.

Backup

Gigahost tar, under normale forhold, løpende backup av alt materiale som ligger på Gigahost sine servere for å minimere skadene i tilfelle mekanisk nedbrudd. Gigahost er dog ikke forpliktet etil å foreta denne backupen av det materialet (og software), som ligger på Gigahost sine servere (inkl. e-mails) og oppfordrer kunden til også å selv sikre en backup av sine egne data.

Kundeinformasjon

Når du oppretter et webhotell vil Gigahost registrere kundeopplysningene i Gogahosts kundedatabase Gigahost behandler slike opplysninger i overensstemmelse med loven om behandling av personopplysninger. Dette betyr at Gigahost på ingen måte vil gi personopplysninger videre til en 3. part. Herved forplikter kunden seg til å oppgi og oppdatere Kundens adresse- og personinformasjon hvis det skulle skjer endringer. Gigahost forbeholder seg retten til å skaffe adgang til kundens lagrede data, i det omfang at dette etter Gigahosts beste skjønn er nødvendig av hensyn til drifts- og/eller sikkerhetsmessige grunner. Gigahost og dets medarbeidere vil i forbindelse med dette herved være underlagt en taushetsplikt. Det er kundens ansvar å forsike at de angitte opplysningene er korrekte

Ansvar

Kundens bruk av webhotellet sitt skjer i alle tilfeller på kundens eget ansvar og risiko. Gigahost påtar seg intet ansvar for innholdet, herunder tiktigheten, lovligheten, lydigheten m.m. av de opplysningene som kunden mottar eller overfører via inyternett. Gigahost fraskriver seg alt ansvar for en hver skade eller tap som kunden lider i forbindelse med abonnementet eller heving av dette, herunder bruk av eller manglende mulighet for bruk av kundens webhotell eller Gigahosts ytelser. Gigahost fraskriver sig på samme måte ansvaret for direkte tap, herunder driftstap, følgeskader, omdømme, tap av data og utgifter til reetablering av data.

Endring i forretningsbetingelsene

Gigahost har rett til å endre forretningsbetingelsene med 30 dagers advarsel.

Support

Teknisk support kan kontaktes på email-adressen support@gigahost.dk. Kunder kan dessuten kontake kundeservice via kontrollsenteret. All support over email er gratis.. Gigahost tilbyr ikke support over telefon.

Automatisk forlengelse av abonnementet

Hvis man ønsker kan man registrere betalingskortet sitt i kontrollsenteret, og velge at ens hostingkonto automatisk blir forlenget når den er ved å utløpe. Hvis man velger dette, vil Gigahost prøve å autorisere og heve beløpet for den neste 12-måneders perioden på det registrerte betalingskortet, 60 dager før hostingkontoens utløpsdato. Fakturaen senden på mail rett etterpå. Det er i denne forbindelse kundens ansvar å sørge for at de gitte kontaktopplysningene er korrekte. Det er også kundens ansvar å oppdatere opplysninger om betalingskortet hvis det utløper eller blir sperret. Kunden kan til en hver tid avmelde seg automatisk forlengesle og fjerne betalingskort, eller angi et nytt kortnummer i kontrollsenteret.

Gigahost, 9. Juli 2005, oppdatert den 22. Februar 2008. Seksjonen om automatisk forlengelse av abonnemenetet innført 24. april 2010.