Forretningsbetingelser

Aktuelle forretningsbetingelser gælder ved oprettelse, bestilling og brug af Gigahost webhotel, med mindre anden skriftlig aftale er indgået med Gigahost. Vigtige punkter er fremhævet.

Generelle regler

Kundens webhotel vil normalt blive oprettet straks efter accept af disse betingelser og kundens betaling af abonnementsprisen. Kunden modtager skriftlig bekræftelse på oprettelse af abonnement per email efter accept af abonnementsaftalen.

Abonnement

Et abonnement betales og gælder for 12 måneder ad gangen. Herefter betales abonnementet for de næste 12 måneder. Der ydes 30 dages fuld returret på webhotellet — det fulde beløb refunderes. Abonnementet er ikke bindende, men refunderes ikke efter 30 dage. Abonnementet kan altid opsiges direkte i kontrolcenteret af kunden.

Såfremt Gigahost forhøjer priserne i løbet af abonnements periode, vil kunden ikke blive opkrævetdenne forhøjelse i løbet af kundens igangværende abonnementsperiode. Gigahost er berettiget til eftereget skøn at opsige et abonnement med 14 dages skriftligt varsel sendt per brev eller email til den af kunden registrerede bopælsadresse og/eller email-adresse mod tilbagebetaling af det af kundenforudbetalte beløb opgjort i forhold til kundens resterende abonnementsperiode. Ved kundens acceptaf forretningsbetingelserne, herunder foretagelse af betaling for første abonnementsperiode ved brugaf betalingskort, anses kunden for at have givet sit udtrykkelige samtykke til, at Gigahost igangsætterdet nødvendige med henblik på at give kunden adgang til Webhotellet. Som følge heraf er kunden ikke berettiget til at fortryde sin bestilling af et abonnement efter det tidspunkt kunden har accepteret forretningsbetingelserne og foretaget betaling, jf. den danske forbrugeraftalelov §12, stk. 2.

Ophør af abonnement

Efter ophøret af kundens 12 måneders abonnementsperiode har kunden mulighed for at tegne abonnement på nyfor de næste 12 måneder. Kunden vil blive informeret om dette 30 dage før abonnementsperioden udløber.Hvis kunden ikke ønsker at fortsætte sit abonnement, forbeholder Gigahost sig retten til at slette al data på kundens Webhotel (inkl. databaser og e-mail) 24 timer efter abonnementet udløber.

Betaling

Kunden betaler abonnementet ved brug af betalingskort eller andre betalingsmetoder understøttet af Gigahost. Gigahost opkræver ikke betalingskortgebyr ved betaling. Når betalingen (og bestillingen) er gennemført, vil kunden få tilsendt en faktura til den oplyste email-adresse.Alle fakturaer findes også i kontrolcenteret. Firmaer udenfor Danmark kan få fratrukket moms. Kontakt os hvis dette er relevant.

Brug af diskplads

Det er ikke tilladt at bruge webhotellet til lagring af ulovligt og copyrightbeskyttet materiale. Dette indebærer film (eller filmklip), musik, software og billeder. Det er ikke tilladt at have større filer til download, pornografisk materiale, streaming media eller lagring af materiale, der ikke er tiltænkt brug i forbindelse med websider, e-mail eller database.

Gigahost forbeholder sig retten til at fjerne materiale der i en urimelig grad belaster serverne.Kunden må ikke benytte webhotellet eller Gigahosts servere til at skaffe sig uautoriseretadgang til systemer eller i øvrigt benytte Gigahost servere på en måde der strider imod gældende dansk lovgivning.Gigahost tilbyder fri trafik på alle webhoteller. I tilfælde af grov udnyttelse af dette forbeholder Gigahost sigretten til at lægge en begrænsning på Kundens trafik/båndbredde. Kunden er selv ansvarlig for at Kundens data på Webhotelletikke krænker tredjemands rettigheder. Det er ikke tilladt for kunden at videresælge Gigahosts tjeneste(r) i form af webhotel, filhosting, billedhosting, m.m.. Gigahost forbeholder sig retten til at ophæve kundens webhotel ved gentaget misbrug eller overforbrug.

Ophævelse

Gigahost forbeholder sig retten til at ophæve kundens webhotel hvis det strider mod forretningsbetingelserne.Dette vil kun ske efter at kunden er blevet advaret om brud på forretningsbetingelser. Advarslen sker per email til den af kunden registrerede mailadresse. Gigahost fraskriver sig ansvaret for enhver skade og tab som kunden lider i forbindelse med ophævelsen af kundens webhotel, herunder direkte tab og indirekte tab, herunder driftstab, følgeskader, omdømme, tab af data og retablering af data.

Driftssikkerhed

Gigahost forbeholder sig retten til at begrænse eller indskrænke adgangen til et Webhotel eller omfanget af deydelser, som indgår i et abonnement i det omfang Gigahost anser sådan begrænsning for nødvendig af hensyn til drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold.

Skulle der forekomme planlagt nedetid på webhotel ved fx server flytning/opgradering, eller ved software-installation vil kunden blive informeret om dette før påbegyndelsen.

Backup

Gigahost foretager under normale forhold løbende backup af alt materiale der ligger på Gigahosts servere for at minimere skaderne i tilfælde af et mekanisk nedbrud. Dog er Gigahost er ikke forpligtet til at foretage denne backup af det materiale (og software), der ligger på Gigahosts servere (inkl. e-mails) og opfordrer kunden til også selv at sikre en backup af sine data.

Kundeinformationer

Ved oprettelse af et webhotel vil Gigahost registrere kundeoplysninger i Gigahosts kundedatabase. Gigahost behandler sådanne oplysninger i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger.Det betyder at Gigahost på ingen måde vil videregive personoplysninger til en 3. part af nogen form.Hermed forpligter kunden sig til at meddele og opdatere Kundens adresse- og personinformation hvis der sker ændringer. Gigahost forbeholder sig dog retten til at skaffe sig adgang til kundens lagrede data, i det omfang dette efter Gigahosts bedste skøn er nødvendigt af hensyn til drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold. Gigahost og dens medarbejdere vil i forbindelse hermed være underlagt en tavshedspligt. Det er kundens ansvar at sikre at de angivne oplysninger er korrekte.

Ansvar

Kundens brug af sit webhotel sker i enhver henseende på kundens eget ansvar og risiko. Gigahost påtager sig intet ansvar for indholdet, herunder rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som kunden modtager eller transmitterer via internettet. Gigahost fraskriver sig ansvaret for enhver skade og tab som kunden lider i forbindelse med abonnementet eller ophævelsen heraf, herunder brug af eller manglende mulighed for brug af kundens webhotel eller Gigahosts ydelser. Gigahost fraskriver sig således ansvaret for direkte tab og indirekte tab, herunder driftstab, følgeskader, omdømme, tab af data og udgifter til retablering af data.

Ændring af forretningsbetingelserne

Gigahost er berettiget til at ændre forretningsbetingelserne med 30 dages varsel.

Support

Teknisk support kan kontaktes på email-adressen support@gigahost.dk. Kunder kan desuden kontakte kundeservice via kontrolcenteret. Al support over email er gratis. Gigahost tilbyder ikke telefonisk support.

Automatisk forlængelse af abonnement

Hvis man ønsker det, kan man i kontrolcenteret registrere sit betalingskort og tilvælge at ens hostingkonto automatisk bliver forlænget når den er ved at udløbe. Hvis man tilmelder sig dette, vil Gigahost 60 dage før hostingkontoens udløbsdato forsøge at autorisere og hæve beløbet for den næste 12-måneders periode på det registrerede betalingskort. Faktura udsendes pr. email umiddelbart efter. Det er i denne forbindelse kundens forpligtelse at sørge for at de givne kontaktoplysninger er korrekte. Det er også kundens forpligtelse at opdatere oplysninger om betalingskortet såfremt kortet udløber eller bliver spærret. Kunden kan til enhver tid afmelde sig de automatiske forlængelser og fjerne sit betalingskort, eller angive et nyt kortnummer i kontrolcenteret.

Gigahost, 9. Juli 2005, opdateret den 22. Februar 2008. Sektion om automatisk forlængelse af abonnement indført 24. april 2010.